kamieniestDo 29 lutego 2024 r. rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie na odkamienianie i odkrzaczanie pól. Dofinansowanie można uzyskać z budżetu województwa podlaskiego dla zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Łączna powierzchnia gruntów objętych usuwaniem kamieni powinna mieścić się w przedziale od 0,5 ha do 10 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 900 zł/ha. Łączna powierzchnia gruntów objętych odkrzaczaniem powinna wynosić od 0,3 ha do 5 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 1200 zł/ha. Należy podkreślić, że suma powierzchni działek użytkowanych rolniczo nie może być mniejsza niż 1 ha. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne będące właścicielami gruntów oraz za zgodą właścicieli gruntów - dzierżawcy. 

eternitstr15 grudnia rusza kolejny nabór wniosków o dopłaty do wymiany dachów z eternitu na budynkach wykorzystywanych do produkcji rolniczej. Rolnicy będą mogli uzyskać dofinansowanie do wymiany dachu w wysokości 40 zł do 1 m2. pokrycia. Dotacja jest limitowana do 500 m2. Oznacza to, że maksymalna kwota wsparcia na gospodarstwo wyniesie 20 tys. zł. Całkowita kwota przeznaczona na dopłaty wynosi 250 milionów zł (w poprzednim naborze było to prawie 600 mln zł).  Zasady drugiego naboru zostały jednak zmienione. W obecnym naborze umożliwiono wymianę pokrycia dachowego z azbestu na budynkach służących produkcji rolnej również w gminach miejskich. Planowany termin zamknięcia naboru wniosków to 12 stycznia 2024 r.

Aktualizacja danych działalności w IRZ

piątek, 24 listopad 2023 10:54

STADOPrzypominamy, że do 6 stycznia 2024 r. rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą muszą dokonać aktualizacji danych działalności w systemie IRZ. Zmiany zgłoszenia można dokonać przez aplikację IRZ plus lub przez złożenie w biurze powiatowym ARiMR papierowego dokumentu Wniosek o nadanie numeru działalności – formularz udostępniony jest na stronie internetowej Agencji https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat
ARiMR uprzedza, że w przypadku składania wniosku o przyznanie płatności w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 uzupełnienie powyższych danych jest warunkiem niezbędnym do przyznania płatności 

Ruszył nabór na Rolnictwo 4.0

środa, 15 listopad 2023 08:28

rolnictwo 4.0W dniu dzisiejszym wystartował nabór wniosków na nowe działanie w ramach Rolnictwo 4.0. Dofinansowanie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 200 tys. zł. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych: do 80% tych kosztów – w przypadku wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną oraz osób poniżej 41 roku życia lub do 65% tych kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców. Rolnicy pozyskane środki będą mogli przeznaczyć na zakup i montaż systemów informatycznych oraz rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rolno-spożywczych.
W ramach działania można dokonać zakupu maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montażu i instalacji, w szczególności czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji, zakupu patentów i licencji oraz koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem składa się w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR - PUE. Nabór planowo zakończy się 15 grudnia lub po wyczerpaniu 150% zakładanego budżetu.
Szczegółową listę maszyn i urządzeń objętych wsparciem możecie Państwo znaleść pod adresem https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-15-listopada---15-grudnia-2023-r

Ochrona wód przed azotanami

czwartek, 02 listopad 2023 08:40

osn2325 października rozpoczął sie nabór wniosków na inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzenia rolniczego. Nabór skierowany jest do hodowców bydła, trzody (maksymalnie do 2000 stanowisk tucznych i 750 stanowisk dla macior) oraz hodowców drobiu (maksymalnie do 40 000 stanowisk). Dofinansowanie można uzyskać na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników, silosów lub płyt do przechowywania kiszonek, zakup wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej oraz przebudowę lub budowę zbiorników na gnojowice i płyt obornikowych. Wsparcie udzielane będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości do 60% dla lub wnioskodawców poniżej 41 roku życia oraz do 50% kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców. Maksymalna kwota dofinansowania to 150 000 zł. Nabór potrwa do 24 listopada 2023 r.


Rozwój małych gospodarstw

czwartek, 02 listopad 2023 08:21

rmgDo 24 listopada potrwa nabór wniosków na Rozwój małych gospodarstw. Nabór będzie prowadzony w ramach interwencji Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki. Rolnej na lata 2023-2027. W ramach programu rolnik może uzyskać dofinansowanie na poziomie 120 tys.zł (gospodarstwa prowadzone zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej) lub 100 tys.zł (pozostałe gospodarstwa). W programie wymagany jest wkład własny na poziomie 15%. Dotacja jest wypłacana w dwóch ratach 80% i 20% (druga rata stanowi niejako zwrot części poniesionych kosztów). Całość dofinansowania musi być przeznaczona na środki trwałe takie jak: nowe maszyny i urządzenia, inwestycje budowlane (w tym wyposażenie budynków gospodarczych i inwentarskich), wartości niematerialne i prawne (licencje, patenty etc.). W ramach programu nie można zakupić ziemii, zwierząt, plantacji wieloletnich, środków do produkcji oraz używanych maszyn. Program skierowany jest przede wszystkim do małych gospodarstw, których wielkość ekonomiczna wyliczana z deklarowanych upraw oraz stanu średiorocznego zwierząt nie przekracza 25 tys. EUR. Aby skorzystać z programu wymagane jest osiągnięcie minimalnego pułapu punktów oraz zwiększenie sprzedaży w roku docelowym o 30% w stosunku do roku bazowego.

MRDo 29 września potrwa nabór wniosków na Premie dla młodych rolników w ramach PS WPR 2023-2027. Tegoroczny nabór niesie za sobą wiele zmian - w tym tą najbardziej oczekiwaną, czyli podniesienie stawki premii do 200 tys. zł. Otrzymaną pomoc rolnik może przeznaczyć m.in. na zakup ziemi, zakup stada podstawowego, inwestycje budowlane, zakup nowych maszyn. O premię mogą ubiegać się rolnicy, którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 41 lat i zamierzają przejąć gospodarstwa lub rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wsparcie. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie kryteriów wyboru takich jak m.in.: powierzchnia użytków rolnych w roku bazowym, kwalifikacje zawodowe, różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność a młodym rolnikiem, uczestnictwo w systemach jakości, wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym, prowadzenie produkcji zwierzęcej. Wnioskodawca musi uzyskać minimum 7 punktów, aby wniosek został zakwalifikowany do dalszej weryfikacji. Wnioski o przyznanie wsparcia można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Dopłaty do nawozów

wtorek, 13 czerwiec 2023 09:01

OIPDo 14 lipca 2023 roku ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów. Pomoc przeznaczona jest na doinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny zakupił między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r. Wysokość pomocy nie może przekroczyć: 
1.Iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw rolnych, jednak nie większej niż 300 ha i stawki pomocy w wysokości:
+ 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk)
+ 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia).
2. loczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. i różnicy ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Modernizacja gospodarstw rolnych 2023

wtorek, 06 czerwiec 2023 22:27

combine harvester gd825e0a38 6405 czerwca 2023 r. ruszył nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D, w którym można uzyskać pieniądze m.in. na zakup maszyn rolniczych i urządzeń, budowę i modernizację budynków oraz  zakup i instalację urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Beneficjent może otrzymać maksymalnie 600 tys. zł, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane jest  z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, zaś w pozostałych przypadkach limit wsparcia wynosi 250 tys. zł.  Standardowy poziom dofinansowania to 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub osoby wspólnie wnioskujące poziom dofinansowania wzrośnie do 60%. Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł.  Wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów. Premiowane będą m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianom klimatu czy te związane ze zwiększeniem skali produkcji lub zmianą profilu produkcji rolnej wpływającej na jej zróżnicowanie. Zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR do 5 lipca 2023 r. 

materiał siewnyDo 25 czerwca 2023 r. rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu zużytego kwalifikowalnego materiału siewnego lub sadzeniowego. O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw. Środki przyznawane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych:
* zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
* rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
* ziemniak.
Wnioski można złożyć bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, nadać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub wysłać przez platformę ePUAP.

Strona 1 z 17
BIOCERT