Jak przejść na ekologię?

środa, 02 luty 2022 21:16

eko22Z uwagi na rosnące koszty produkcji, galopujące ceny nawozów mineralnych oraz piętrzące się problemy z dostępem do niektórych środków produkcji coraz więcej rolników rozważa przestawienie swojego gospodarstwa na rolnictwo ekologiczne. Decydując się na przestawienie swojej produkcji na zgodną z wymogami rolnictwa ekologicznego, należy pamiętać, że konwersja gospodarstwa trwa minimum dwa lata i dopiero po tym okresie wytworzone płody rolne uzyskują status produktów ekologicznych. Pierwszym krokiem po przejściu na ekologię jest wdrożenie zasad produkcji ekologicznej, a więc przede wszystkim rezygnacja z nawozów i środków ochrony roślin zabronionych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

kamieniestPrzypominamy, że do 28 lutego 2022 r. rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie na odkamienianie i odkrzaczanie pól. Dofinansowanie można uzyskać z budżetu województwa podlaskiego dla zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Łączna powierzchnia gruntów objętych usuwaniem kamieni powinna zawierać się w przedziale od 0,5 ha do 10 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 900 zł/ha, zaś łączna powierzchnia gruntów objętych odkrzaczaniem powinna zawierać się w przedziale od 0,3 ha do 5 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 1200 zł/ha. Suma powierzchni działek użytkowanych rolniczo nie może być mniejsza niż 1 ha. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne będące właścicielami gruntów oraz za zgodą właścicieli gruntów - dzierżawcy. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

farmer 4550908 960 720W zależności od założeń zawartych w biznesplanie część Beneficjentów działania 'Premie dla młodych rolników' oraz 'Restrukturyzacja małych gospodarstw' jest zobowiązana do dostarczenia do ARiMR tzw. decyzji środowiskowej. Informacje dotyczące konieczności przedstawienia ww. decyzji mogą znaleźć Państwo w otrzymanej decyzji o przyznaniu pomocy lub też uzyskać informację w oddziałach regionalnych ARiMR. Mimo, że „Premie dla młodych rolników” oraz "Restrukturyzacja małych gospodarstw' nie są pomocą stricte inwestycyjną, to beneficjenci są zobowiązani do przedstawienia dokumentów potwierdzających przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w stosunku do planowanej operacji. Decyzję środowiskową należy dostarczyć do ARiMR wraz z wnioskiem o wypłatę pierwszej raty pomocy, czyli maksymalnie przed upływem 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.

ekoZgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2022 r. planowana jest likwidacja mechanizmu degresywności w płatnościach ekologicznych. Dzięki tej zmianie producenci ekologiczni otrzymają pełną stawkę dotacji, niezależnie od deklarowanych powierzchni upraw. Zgodnie z obowiązującymi przepisami producenci realizujący zobowiązanie ekologiczne otrzymują płatności w zależności od łącznej powierzchni w ramach wszystkich realizowanych pakietów ekologicznych (do 50 ha - 100% stawek płatności, powyżej 50 ha do 100 ha według stawek płatności pomniejszonych do 75% oraz 60% za grunty powyżej 100 ha).
Rolnicy powinni mieć na uwadze, że zgodnie z projektem rozporządzenia po dniu 14 marca 2023 r. nie będzie możliwe złożenie wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej tj. wniosku obejmującego nowe zobowiązanie ekologiczne w ramach działania  PROW 2014-2020. Podsumowując jeżeli zastanawiają się Państwo nad przejściem na rolnictwo ekologiczne to tegoroczny nabór wniosków prawdopodobnie będzie ostatnim dzwonkiem na podjęcie zobowiązania ekologicznego przed uchwaleniem nowych zasad wspólnej polityki rolnej.

 

pigs g3196db426 6403 stycznia 2022 r. ruszył nabór wniosków od rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF. Wnioski o wsparcie na Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej będą przyjmowane do 30 grudnia 2022 r.
O pomoc mogą starać się dwie grupy rolników: producenci, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz  hodowcy, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem ASF. O wsparcie można wystąpić, gdy starty w gospodarstwie  wyniosły min. 30% średniorocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat. Co ważne, muszą one obejmować składnik gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku wystąpienia ASF o pomoc mogą ubiegać się hodowcy, którym powiatowy lekarz weterynarii w drodze decyzji nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok, a w dniu jej wydania zwierzęta, których dotyczyła, stanowiły co najmniej 30% trzody cutrzymywanej w gospodarstwie. Maksymalna kwota dofinansowania to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo, należy jednak pamiętać, że nie może ono przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.

Wesołych Świąt!

wtorek, 21 grudzień 2021 12:27

płytyyyOd 10 grudnia 2021 r. ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej. Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję lub 60% w przypadku młodego rolnika. Wnioski można składać do 7 lutego 2022 r.

Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

czwartek, 02 grudzień 2021 08:01

rhdOd 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dotacje na Wsparcie inwestycji na przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Wnioskodawców podzielono na dwie grupy: osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz osoby, które prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania dla pierwszej grupy wynosi 500 tys. zł, zaś dla grupy drugiej 200 tys. zł. Maksymalne wsparcie to 50 % kosztów kwalifikowanych.  Nabór wniosków potrwa do 29 grudnia 2021 r.

Stawki płatności bezpośrednich w 2021 r.

poniedziałek, 04 październik 2021 08:53

euro21Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że całkowita pula środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie w  2021 rok wyniesie 15,63 mld złotych, czyli o ok. 108 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Kurs euro przyjmowany do wyliczenia dopłat w 2021 roku to 4.6197 zł.

Wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich rozpocznie się 18 października i potrwa do końca listopada, zaś od 1 grudnia ARiMR rozpocznie wypłaty pozostałej części płatności. Tegoroczne zaliczki dopłat bezpośrednich wyniosą 70% całkowitych należnoości, zaś w przypadku realizacji zobowiązań z zakresu Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, Rolnictwa ekologicznego oraz Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi procent płatności zostanie zwiększony do 85%.

pigs 4194257 1920Hodowcy trzody utrzymujący świnie w siedzibach stada położonych na obszarach objętym restrykcjami w związku z ASF do 30 listopada 2021 r. mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Pomoc będzie przyznawana na wyrównanie obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta trzody ze sprzedaży świń w okresie obejmującym okresy kwartalne w których producent świń uzyskał obniżone dochody (od IV kwartału 2020 r.).

Strona 5 z 17
BIOCERT