iwona

Zmiany w PROW 2014-2020

poniedziałek, 10 październik 2022 08:15

cashbox g608d24bbd 1920Komisja Europejska zatwierdziła pakiet zmian, które wprowadzają ułatwienia oraz zwiększają stawki pomocy operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Najważniejszą z nich jest podniesienie kwoty pomocy w działaniu "Modernizacja gospodarstw rolnych" z 900 tys. zł do 1 mln zł (w ramach obszaru A) oraz z 500 tys. zł do 600 tys. zł (w obszarach B-D). Podniesienie limitów pomocy pozwoli beneficjentom na realizację inwestycji bez konieczności wprowadzania zmian lub ograniczania zakresu operacji. W działaniu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” planuje się zmiany w zakresie wprowadzenia standardowych stawek jednostkowych oraz podniesienie kwoty pomocy ze 100 do 150 tys. zł. Podniesienie stawek płatności ma zostać wprowadzne także w ramach pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz Rolnictwa ekologicznego. Ponadto plan finansowy PROW 2014–2020 zostanie objęty zmianami polegajacymi na przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi działaniami w celu zapewnienia pełnego wykorzystanie środków programu.

Dopłaty do wymiany dachu

poniedziałek, 03 październik 2022 11:55

scaffold g660503f5d 1920Już 17 października rozpocznie się nabór wniosków na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest. Pomoc będzie mógł otrzymać rolnik, który podlega ubezpieczeniu KRUS lub który otrzymał dopłaty bezpośrednie najpóźniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o pomoc. Ponadto rolnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachowe. Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie 40 zł do 1 mkw. pokrycia dachowego, zaś maksymalna kwota wsparcia wynosi 20 000 zł. Pomoc będzie przyznawana wyłącznie na wymianę dachu zawierającego azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej. Warunkiem uzyskania pomocy jest wymiana dachu na całym budynku, ale obowiązuje limit do 500 metrów kwadratowych. Nabór wniosków potrwa do 15 listopada 2022 r.

Święto Plonów 2022

środa, 07 wrzesień 2022 10:43

dowspudaDnia 4 września 2022 w Dowspudzie odbyło się Święto Plonów. Serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie i odwiedzenie naszego stoiska.  Dziękujemy za długie rozmowy, interesujące pytania oraz cenne wskazówki. Cieszymy się, że wielu przypadkach spotkanie z nami dało początek nowej współpracy. Mamy nadzieję, że Państwo również będzie miło wspominać nasze spotkanie. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i liczymy, że za rok zobaczymy się ponownie.

 

Nabór wniosków na rozwój usług rolniczych

wtorek, 02 sierpień 2022 09:57

 RUROd 7 lipca trwa nabór wniosków o dofinansowanie działalności w zakresie rozwoju usług rolniczych. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł, zaś refundacji podlega 50% kosztów inwestycji. W przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i wykorzystującej technologię cyfrową refundacja wzrasta do 65%. Zakres kosztów, jakie kwalifikują się do wsparcia, jest szeroki i zależy od specyfiki wykonywanych usług. Wsparcie finansowe można uzyskać m.in. na zakup lub leasing tylko nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń. W obecnym naborze dofinansowanie można uzyskać dofinansowanie działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych, związanej z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji, związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych. Wnioskujący musi zarejestrować taką działalność nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność i zacząć działać nie później niż do dnia złożenia wnios­ku o płatność końcową. Nabór wniosków został wydłużony i potrwa do 21 października 2022 r.  

agriculture 1619437 960 720Najbliższe 7 dni to ostatni dzwonek, aby złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach działania "Restrukturyzacja małych gospodarstw". Już 14 lipca ARiMR zakończy nabór wniosków na uzyskanie 60 tys. zł. premii na rozwój gospodarstw, których wielkość ekonomiczna nie przekracza 13 tys.euro. Wsparcie w całości należy przeznaczyć na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe m.in. zakup nowych maszyn rolniczych, budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej oraz nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych. Od 2019 roku wniosek mogą złożyć osoby ubezpieczone w ZUS pod warunkiem, że dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowi co najmniej 25% całości dochodów lub przychodów. 

śródpolneDo 1 sierpnia 2022 r. w biurach powiatowych ARiMR można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie oraz wnioski o przyznanie wsparcia na zadrzewienie. Wsparcie skierowane jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntu ornego, na którym zakładane jest zadrzewienie śródpolne. Pomoc na zadrzewienia śródpolne ma formę ryczałtu tj. płatności do hektara założonego zadrzewienia. Stawki na założenie zadrzewień śródpolnych są uzależnione od ukształtowania terenu: od 10 892 zł/ha do 13 664 zł/ha dla zadrzewień terenów położonych na stokach o nachyleniu powyżej 12 stopni. Dodatkowo finansowane są koszty zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną. Do gruntów, na których zostało wykonane zadrzewienie śródpolne, rolnikom przysługują płatności bezpośrednie, zarówno w roku ich założenia jak również w kolejnych latach. Wspierane będą zadrzewienia tworzące jeden kompleks, stanowiący zwartą powierzchnię powiązaną gospodarczo lub przyrodniczo o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m. Rolnik sam decyduje o kształcie i wielkości zadrzewienia mając na uwadze opisane wyżej wymogi w zakresie powierzchni (0,1-0,5 ha), szerokości (do 20 m) oraz minimalnej i maksymalnej liczby sadzonych drzew lub krzewów (1500 - 2500 sztuk/ha). Do dnia 1 października 2022 r. ARiMR zweryfikuje kompletność i poprawność wniosków oraz przyzna punkty poszczególnym wnioskom (minimalny próg punktacji wynosi 6 pkt). 

oats 3717095 960 720Do 25 czerwca 2022 roku potrwa nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego i sadzeniowego.

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny następujących gatunków roślin uprawnych:
1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;

2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
3. Ziemniak.
Do wniosku o przyznanie dopłaty producent rolny zobowiązany jest dołączyć faktury zakupu materiału siewnego wystawione od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 15 czerwca 2022 r. lub dokument wydania z magazynu materiału siewnego oraz zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis jaką otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (w przypadku braku zaświadczenia producent dołącza oświadczenie o uzyskanej pomocy).

Dopłaty do nawozów

piątek, 22 kwiecień 2022 09:45

nawozy dopłataJuż w poniedziałek 25 kwietnia ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków na dopłaty do nawozów. Dofinansowaniu będą podlegać nawozy zakupione w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022. Zgodnie z decyzją rządu, stawka pomocy ma wynosić do 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych oraz do 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia. Wysokość pomocy na zakup nawozów ustalana jako iloczyn: deklarowanej we wniosku o płatności powierzchni upraw rolnych oraz liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej. Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha. Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do 16 maja 2022 r.

 

money g41ee252e6 1920Przypominamy, że 31 maja 2022 r. ARiMR zakończy nabór wniosków na założenie działalności pozarolniczej. Z uwagi na wysoki poziom premii (od 150 do 250 tys. zł) oraz stosunkowo niewielkie zainteresowanie beneficjentów w porównaniu z wcześniejszymi latami szanse na uzyskanie dofinansowania są większe. Jeżeli mają Państwo pomysł na rozwinięcie działalnościk, która zwiększy dochody oraz pozwoli na samorealizację poza gospodarstwem warto rozważyć złożenie wniosku, ponieważ tegoroczny nabór będzie prawdopodobnie ostatnim rozpatrywanym przez ARiMR. Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Premia dla Młodych Rolników

piątek, 18 marzec 2022 08:24

farmer gf8e000c13 1920Od 31 marca do 29 maja 2022 r.młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie w wysokości 150 tys. zł. Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in. w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy), rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

Strona 1 z 13
BIOCERT