Jak przejść na ekologię?

środa, 02 luty 2022 21:16

Z uwagi na rosnące koszty produkcji, galopujące ceny nawozów mineralnych oraz piętrzące się problemy z dostępem do niektórych środków produkcji coraz więcej rolników rozważa przestawienie swojego gospodarstwa na rolnictwo ekologiczne. Decydując się na przestawienie swojej produkcji na zgodną z wymogami rolnictwa ekologicznego, należy pamiętać, że konwersja gospodarstwa trwa minimum dwa lata i dopiero po tym okresie wytworzone płody rolne uzyskują status produktów ekologicznych. Pierwszym krokiem po przejściu na ekologię jest wdrożenie zasad produkcji ekologicznej, a więc przede wszystkim rezygnacja z nawozów i środków ochrony roślin zabronionych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Każdy rolnik ubiegający się o płatności ekologiczne musi posiadać plan działalności ekologicznej opracowany przez doradcę rolnośrodowiskowego. Plan działalności ekologicznej zawiera informacje dotyczące gospodarstwa, realizowanych pakietów oraz planowanego płodozmianu i obejmuje cały okres zobowiązania. Plan sporządza się najpóźniej 25 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Po opracowaniu planu działalności ekologicznej rolnik powinien zgłosić się do wybranej jednostki certyfikującej, która będzie odpowiedzialna za coroczne przeprowadzenie kontroli i certyfikcję gospodarstwa. Ponadto rolnik podejmujący zobowiązanie ekologiczne musi prowadzić rejestr działalności ekologicznej oraz dokumentację wymaganą przez jednostkę certyfikującą. 
Okres konwersji  gospodarstwa konwencjonalnego na ekologiczne polega na działaniu zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, pod nadzorem jednostki certyfikującej, ale bez prawa do oznaczania produktów jako ekologiczne. Po upływie dwóch lat w przypadku roślin takich jak np.: zboża, trawy oraz trzech lat dla roślin wieloletnich uzyskany plon może być sprzedawany jako ekologiczny. 
Rolnikom realizującym zobowiązanie ekologiczne przysługują dodatkowe płatności. Ich wysokość jest uzależniona od rodzaju upraw oraz okresu realizacji zobowiązania. Dodatkowo grunty uprawiane metodami rolnictwa ekologicznego automatycznie kwalifikują się do płatności za zazielenienie. Należy podkreślić, że na użytki zielone płatność ekologiczna jest przyznawana tylko na taki areał, na jaki rolnikowi „wystarczy” zwierząt. W przypadu zbyt małej produkcji zwierzęcej lub jej braku rozwiązaniem jest certyfikacja grupowa, która dopuszcza możliwość przeliczenia zwierząt na wszystkie gospodarstwa producentów należących do grupy. Ponadto producenci ekologiczni mogą liczyć na częściowy zwrot kosztów kontroli i certyfikacji gospodarstwa.
Od 1 stycznia br. weszły w życie nowe przepisy, które mają zapewnić m.in.: dotację do zakupu ekologicznego materiału rozmnożeniowego oraz zniesienie redukcji wysokości płatności ekologicznych po przekroczeniu 50 hektarów. W poniższej tabeli mogą odnaleść Państwo aktualnie obowiązujące stawki w poszczególnych pakietach.

stawki

200 środa, 02 luty 2022 22:19
BIOCERT