MRDo 29 września potrwa nabór wniosków na Premie dla młodych rolników w ramach PS WPR 2023-2027. Tegoroczny nabór niesie za sobą wiele zmian - w tym tą najbardziej oczekiwaną, czyli podniesienie stawki premii do 200 tys. zł. Otrzymaną pomoc rolnik może przeznaczyć m.in. na zakup ziemi, zakup stada podstawowego, inwestycje budowlane, zakup nowych maszyn. O premię mogą ubiegać się rolnicy, którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 41 lat i zamierzają przejąć gospodarstwa lub rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wsparcie. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie kryteriów wyboru takich jak m.in.: powierzchnia użytków rolnych w roku bazowym, kwalifikacje zawodowe, różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność a młodym rolnikiem, uczestnictwo w systemach jakości, wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym, prowadzenie produkcji zwierzęcej. Wnioskodawca musi uzyskać minimum 7 punktów, aby wniosek został zakwalifikowany do dalszej weryfikacji. Wnioski o przyznanie wsparcia można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Dopłaty do nawozów

wtorek, 13 czerwiec 2023 09:01

OIPDo 14 lipca 2023 roku ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów. Pomoc przeznaczona jest na doinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny zakupił między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r. Wysokość pomocy nie może przekroczyć: 
1.Iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw rolnych, jednak nie większej niż 300 ha i stawki pomocy w wysokości:
+ 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk)
+ 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia).
2. loczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. i różnicy ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Modernizacja gospodarstw rolnych 2023

wtorek, 06 czerwiec 2023 22:27

combine harvester gd825e0a38 6405 czerwca 2023 r. ruszył nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D, w którym można uzyskać pieniądze m.in. na zakup maszyn rolniczych i urządzeń, budowę i modernizację budynków oraz  zakup i instalację urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Beneficjent może otrzymać maksymalnie 600 tys. zł, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane jest  z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, zaś w pozostałych przypadkach limit wsparcia wynosi 250 tys. zł.  Standardowy poziom dofinansowania to 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub osoby wspólnie wnioskujące poziom dofinansowania wzrośnie do 60%. Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł.  Wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów. Premiowane będą m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianom klimatu czy te związane ze zwiększeniem skali produkcji lub zmianą profilu produkcji rolnej wpływającej na jej zróżnicowanie. Zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR do 5 lipca 2023 r. 

materiał siewnyDo 25 czerwca 2023 r. rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu zużytego kwalifikowalnego materiału siewnego lub sadzeniowego. O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw. Środki przyznawane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych:
* zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
* rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
* ziemniak.
Wnioski można złożyć bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, nadać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub wysłać przez platformę ePUAP.

silosy zbożoweOd 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie mające na celu infrastruktury magazynowej. Pomoc będzie można przeznaczyć m.in. na zakup nowego silosu oraz stanowiących jego integralną część urządzeń lub elementów wyposażenia (wentylatorów, oprogramowania etc.). Dofinansowanie standardowo wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych lub 60% jeśli chodzi o młodych rolników. Limit pomocy to, co do zasady, 50 tys. zł, zaś dla młodych rolników - 60 tys. zł. 

wnioskiiiiZgodnie z rozporządzeniem MRiRW wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich można składać do 30 czerwca 2023 r. Do 17 lipca 2023 r. został wydłużony czas na złożenie zmian do tych wniosków. Należy pamiętać, że wniosek o przyznanie płatności obszarowych może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po 30 czerwca, tj. do 25 lipca 2023 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia będzie stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Wesołego Alleluja!

czwartek, 06 kwiecień 2023 11:34

wielkanoc2023

osnOd 3 marca do 3 kwietnia 2023 roku rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje chroniące wody przed azotanami pochodzenia rolniczego.  Limit pomocy wzrósł do 150 tys. złotych na jednego rolnika, zaś poziom dofinansowania pozostał taki sam, jak w poprzednich naborach.

20230224 100855str24 lutego 2023 r. przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu nowych zasad w przyznawaniu płatności bezpośrednich, warunkowości,  ekoschematów oraz dobrostanu zwierząt. Serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że przekazane informacje ułatwią Państwu zrozumienie nowego systemu płatności oraz ustalenie tegorocznej struktury upraw.

fuelOd 1 do 28 lutego rolnicy mogą złożyć wniosek o dopłaty do paliwa wykorzystanego do produkcji rolniczej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 roku. Od 2023 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju. 
Kwoty zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wyglądają następująco: 132 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 48 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła. Jak wynika z projektu rozporządzenia, rolnicy hodujący trzodę chlewną będą mogli ubiegać się o zwrot akcyzy w wysokości 4,80 zł x każde DJP świń za paliwo zużyte w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. Wniosek o dopłaty do paliwa rolniczego należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na siedzibę gospodarstwa rolnego.

Strona 1 z 16
BIOCERT