Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów trzody

niedziela, 05 wrzesień 2021 19:57

Hodowcy trzody utrzymujący świnie w siedzibach stada położonych na obszarach objętym restrykcjami w związku z ASF do 30 listopada 2021 r. mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Pomoc będzie przyznawana na wyrównanie obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta trzody ze sprzedaży świń w okresie obejmującym okresy kwartalne w których producent świń uzyskał obniżone dochody (od IV kwartału 2020 r.).
Kwota pomocy udzielanej na wyrównanie obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta trzody ze sprzedaży świń stanowi różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych w kwartale wskazanym we wniosku i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w:
* kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty tym wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie albo
* ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, którego kwartał został objęty tym wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.
Gdy różnica między liczbą świń sprzedanych w kwartale, za który jest składany wniosek, a liczbą świń sprzedanych w kwartale, w porównaniu do którego obliczna jest wysokość pomocy przekracza 10% większej z tych liczb, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się mniejszą liczbę sprzedanych świń powiększoną o 10%. Kwota pomocy, stanowi sumę kwot obniżonego dochodu w poszczególnych kwartałach objętych wnioskiem.
W przypadku gdy producent trzody rozpoczął w danej siedzibie stada utrzymywanie świń w okresie krótszym niż trzy lata przed złożeniem wniosku, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się średnią liczbę sprzedanych świń od dnia rozpoczęcia produkcji świń do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

 

969 niedziela, 05 wrzesień 2021 20:21
BIOCERT