Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej o przetwarzaniu jej danych osobowych

czwartek, 21 czerwiec 2018 11:18 Polityka prywatności
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Niniejszym realizując obowiązek określony w treści art. 13 RODO, uprzejmie informuje, że:

 

(dane pochodzą od osoby, które dane dotyczą - zgodnie z art. 13 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej "RODO")

            Niniejszym realizując obowiązek określony w treści art. 13 RODO, uprzejmie informuje, że:

 1. Administrator: Agro - Doradztwo Robert Szczęsny  Krzywe nr 42A, 16­-402 Suwałki prowadzi czynności przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są celu realizacji umowy zawartej z administratorem.
 3. Podstawę przetwarzana Twoich danych osobowych stanowi przesłanka wymieniona w treści art. 6 ust. 1 lit b RODO albowiem przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z administratorem, oraz w art. 6 ust. 1 lit f RODO oparta na prawnie uzasadnionym interesie administratora w zakresie marketingu produktów i usług własnych lub podmiotów powiązanych na zasadzie współadministracji, a także zabezpieczenie interesów administratora lub współadministratorów w zakresie obrony lub dochodzenia roszczeń.
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być biura rachunkowe oraz firmy IT współpracujące z administratorem.
 5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiadasz prawo do otrzymania kopi przetwarzanych danych.
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz w okresie 5 lat począwszy od następnego roku obrachunkowego jej zakończeniu, w celach i zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych i podatkowych.
 8. Jeżeli podstawę prawną przetwarzania danych stanowią prawnie uzasadnione interesy administratora lub współadministratora w celu obrony lub dochodzenia roszczeń, dane osobowe będą przechowywane w niezbędnym do tego zakresie do czasu upływu okresu przedawnienia roszczenia.
 9. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 10. Posiadasz prawo do wniesienia skargi na działania administratora do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, nie masz obowiązku ich podania, jednak w przypadku, gdy odmówisz podania danych, zawarcie i realizacja umowy z administratorem będą niemożliwe.
 12. Administrator nie stosuje form automatycznego podejmowanie decyzji w tym profilowania
 13. Jeżeli administrator zaplanuje, aby dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym Twoje dane osobowe zostały zebrane, otrzymasz wszelkie niezbędne informacje dotyczące nowego celu oraz przetwarzania danych przed przystąpieniem przez administratora do czynności przetwarzania danych.

 

1803 poniedziałek, 08 lipiec 2019 21:06

Najnowsze od Super User

BIOCERT