Uzgodnienia Współadministratorów danych osobowych

czwartek, 21 czerwiec 2018 11:18 Polityka prywatności
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

Administratorzy: AGRO-DORADZTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz Agro - Doradztwo Robert Szczęsny są Współadministratorami danych osobowych albowiem wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, którymi dysponują.

§ 2

Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków wynikających z wykonywania praw przysługujących dla osób, których dane dotyczą, podawania informacji dotyczących tożsamości administratora oraz jego danych kontaktowych, podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, kategorii odnośnych danych osobowych, informacji o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców danych osobowych, okresu przetwarzania i przechowania danych, prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących jeżeli stanowią one podstawę przetwarzania danych, informacji o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, o prawie do cofnięcia zgody - jeżeli stanowi podstawę przetwarzania, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu jeżeli ma zastosowanie, źródle pochodzenia danych osobowych jeżeli dane nie pochodzą od osoby, której dane dotyczą, tj. obowiązków których mowa w art. 13 i 14 RODO, spoczywa w całości na administratorze AGRO - DORADZTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;

 

 

zawarte w dniu 20.06.2018 roku pomiędzy administratorami:

1."AGRO - DORADZTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

woj. PODLASKIE, pow. suwalski, gm. Suwałki,  miejsc. KRZYWE nr 42A, kod pocztowy 16-402 SUWAŁKI,

reprezentowany przez:

Prezesa Zarządu Roberta Szczęsny

   

2. Agro - Doradztwo Robert Szczęsnywoj. PODLASKIE, pow. suwalski, gm. Suwałki, miejsc. Krzywe nr 42A,16-402  Suwałki

reprezentowany przez:

Roberta Szczęsny

na podstawie art. 26 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej "RODO" Administratorzy Danych wymienieni w treści pkt. 1 i 2 wspólnie uzgadniają, że:

§1

Administratorzy: AGRO-DORADZTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz Agro - Doradztwo Robert Szczęsny są Współadministratorami danych osobowych albowiem wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, którymi dysponują.

§ 2

Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków wynikających z wykonywania praw przysługujących dla osób, których dane dotyczą, podawania informacji dotyczących tożsamości administratora oraz jego danych kontaktowych, podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, kategorii odnośnych danych osobowych, informacji o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców danych osobowych, okresu przetwarzania i przechowania danych, prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących jeżeli stanowią one podstawę przetwarzania danych, informacji o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, o prawie do cofnięcia zgody - jeżeli stanowi podstawę przetwarzania, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu jeżeli ma zastosowanie, źródle pochodzenia danych osobowych jeżeli dane nie pochodzą od osoby, której dane dotyczą, tj. obowiązków których mowa w art. 13 i 14 RODO, spoczywa w całości na administratorze AGRO - DORADZTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;

§ 3

Punkt kontaktowych dla osób, których dane dotyczą w sprawie realizacji obowiązków opisanych w treści § 2 mieści się pod adresem miejsc. Krzywe, nr 42A kod pocztowy 16-402 Suwałki.

§ 4

Niezależnie od treści uzgodnień, o których mowa w § 2 osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z niniejszego rozporządzenia wobec każdego z administratorów, jeżeli wyrazi taką wolę.

§ 5

Wzajemne relacje między współadministatorami danych oraz relacje pomiędzy współadministratorami a osobami, których dane dotyczą oparte są na współpracy gospodarczej i odpowiadają treści zawartych uzgodnień.

§ 6

Treść zawartych uzgodnię jest w udostępniania osobom, których dane dotyczą, przez publikacje ich treści na stronie internetowej łatwo dostępnej dla osób, których dane dotyczą wskazane przez administratora: AGRO-DORADZTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

AGRO-DORADZTWO"                                                     Agro - Doradztwo

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ                                             Robert Szczęsny

ODPOWIEDZIALNOŚCI

(pieczęć firmowa i podpis osoby                                         (pieczęć firmowa i podpis osoby

uprawnionej do reprezentacji                                               uprawnionej do reprezentacji

administratora)                                                                     administratora)

W załączeniu:

1. aktualny wyciąg z KRS AGRO - DORADZTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2. aktualny wpis z CEIDG Agro - Doradztwo Robert Szczęsny.

 

1956 poniedziałek, 08 lipiec 2019 21:07

Najnowsze od Super User

BIOCERT