iwona

Wesołych Świąt!

wtorek, 21 grudzień 2021 12:27

płytyyyOd 10 grudnia 2021 r. ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej. Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję lub 60% w przypadku młodego rolnika. Wnioski można składać do 7 lutego 2022 r.

Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

czwartek, 02 grudzień 2021 08:01

rhdOd 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dotacje na Wsparcie inwestycji na przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Wnioskodawców podzielono na dwie grupy: osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz osoby, które prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania dla pierwszej grupy wynosi 500 tys. zł, zaś dla grupy drugiej 200 tys. zł. Maksymalne wsparcie to 50 % kosztów kwalifikowanych.  Nabór wniosków potrwa do 29 grudnia 2021 r.

Stawki płatności bezpośrednich w 2021 r.

poniedziałek, 04 październik 2021 08:53

euro21Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że całkowita pula środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie w  2021 rok wyniesie 15,63 mld złotych, czyli o ok. 108 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Kurs euro przyjmowany do wyliczenia dopłat w 2021 roku to 4.6197 zł.

Wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich rozpocznie się 18 października i potrwa do końca listopada, zaś od 1 grudnia ARiMR rozpocznie wypłaty pozostałej części płatności. Tegoroczne zaliczki dopłat bezpośrednich wyniosą 70% całkowitych należnoości, zaś w przypadku realizacji zobowiązań z zakresu Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, Rolnictwa ekologicznego oraz Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi procent płatności zostanie zwiększony do 85%.

pigs 4194257 1920Hodowcy trzody utrzymujący świnie w siedzibach stada położonych na obszarach objętym restrykcjami w związku z ASF do 30 listopada 2021 r. mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Pomoc będzie przyznawana na wyrównanie obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta trzody ze sprzedaży świń w okresie obejmującym okresy kwartalne w których producent świń uzyskał obniżone dochody (od IV kwartału 2020 r.).

Refundacja wydatków poniesionych na bioasekurację

poniedziałek, 23 sierpień 2021 08:46

bioasekuracjaDo 27 sierpnia rolnicy utrzymujący w gospodarstwach trzodę chlewną mogą ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na bioasekurację w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

Refundacja wydatków w wysokości do 50% poniesionych przez hodowców trzody chlewnej na działania bioasekuracyjne obejmuje zakup: mat dezynfekcyjnych, produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych, sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych, a także deratyzacyjnych, odzieży i obuwia ochronnego. Wsparcie można również uzyskać na zabezpieczenie budynków przed dostępem zwierząt domowych w których przetrzymywane są świnie.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć faktury, rachunki oraz inne dowody zakupu dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty, oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie, oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis.

catsDo 19 sierpnia rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" we wszystkich obszarach wsparcia (ozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego, racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji oraz nawadnianie w gospodarstwie).  Limity pomocy są niezmienne w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 i wynoszą od 100 tys. (nawadnianie) do 900 tys. zł (rozwój produkcji prosiąt). Pomoc udzielana w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” przyznawana jest w formie refundacji poniesionych wydatków i wynosi standarowo 50%, zaś w przypadku  młodego rolnika lub osób wspólnie wnioskujących poziom dofinansowania wzrasta do 60%. 

 cats11

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu świadczenie usług doradczych rolnikom z województwa podlaskiego

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Działania 2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym

i usługi z zakresu zastępstw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa wyników wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowaniu na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

wspólnie z Podlaską Izbą Rolniczą i Agro-Doradztwo Robert Szczęsny

zapraszają rolników z obszaru województwa podlaskiego

 do skorzystania z bezpłatnych programów doradczych

w ramach podziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowe zasady w Działaniu Rolnictwo ekologiczne

poniedziałek, 15 marzec 2021 09:01

gardening 4482498 1280Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w bieżącym roku podjęło decyzję, iż w tzw. okresie  „przejściowym” pomiędzy PROW 2014-2020 a kolejnym obecnie planowanym, czyli w latach 2021-2022, będą obowiązywały częściowo nowe zasady przyznawania płatności w ramach rolnictwa ekologicznego. 

Jedną z nowości jest skrócenie okresu realizacji zobowiązań ekologicznych. Nowe zobowiązania ekologiczne podejmowane w latach 2021-2022 będą trwały tylko 3 lata a nie jak dotychczas 5 lat. Skrócony okres realizacji zobowiązań nie dotyczy zobowiązań które zostały podjęte w latach poprzednich. Ponadto planowany jest znaczny wzrost stawek płatności za działanie Rolnictwo Ekologiczne od 2021 roku. W okresie przejściowym, czyli w latach 2021-2022 będą obowiązywały wyższe stawki płatności do hektara za realizację działania Rolnictwo Ekologiczne. Wyniosą one od 631 zł za 1ha w przypadku realizacji przez rolnika pakietu Trwałe użytki zielone aż do 2249 zł za jeden hektar w przypadku upraw warzywniczych w tym np. ziemniaków. Stawki te będą wyższe średnio o 27% w stosunku do latach ubiegłych.

Strona 3 z 13
BIOCERT