iwona

0009LG5UF5GSQ809 C122 F4Niebawem rolnicy będą mogli zacząć składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich na 2022 r. Zakończenie naboru wniosków planowane jest na 16 maja br. Od tego roku zacznie funkcjonować uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) finansowana z budżetu krajowego. W ramach UPP nie będzie obowiązywał limit powierzchni, zaś do jej otrzymania uprawnieni będą wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową. Zgodnie z szacunkami MRiRW  stawka płatności do ha będzie wynosiła ok. 40 zł i będzie przyznawana m.in.: do uprawy zbóż, roślin olejistych, roślin wysokobiałkowych, roślin strączkowych, roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach ornych. Warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie co najmniej 1 ha gruntów kwalifikujących się do płatności przy czym powierzchnia minimalna pojedynczej działki rolnej to 0,10 ha. 
Kolejną zmianą będzie możliwość cesji części należnych płatności bezpośrednich na rzecz zakładu ubezpieczeniowego, w którym rolnik wykupił ubezpieczenie upraw.

 

Robert Szczesny 750x375Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji Radia 5 „Liderzy Biznesu Suwalszczyzny i Mazur” w której Robert Szczęsny opowiedział o swojej pasji i zainteresowaniach, które stały się podwaliną firmy odnoszącej sukcesy na rynku rolniczych usług doradczych.

„Liderzy Biznesu Suwalszczyzny i Mazur” – Robert Szczęsny – Radio5

łąkaW bieżącym roku MRiRW planuje wprowadzić nowe pakiety w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym wspierające rolników gospodarujących na trwałych użytkach zielonych. Pierwszym z nich jest pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk, którego celem jest powstrzymanie intensyfikacji oraz zaprzestania użytkowania łąk i pastwisk zagrażającego bioróżnorodności i krajobrazowi obszarów wiejskich. Warunkiem otrzymania płatności ma być obowiazek posiadania co najmniej jednej sztuki zwierzęcia (bydło, kozy, owce lub konie). Rolnicy podejmujący zobowiązanie będą mieli obowiązek użytkowania łąk i pastwisk w określony w planie sposób przy zachowaniu ograniczeń takich jak np.nawożenie, częstotliwość pokosów czy zmniejszona obsada zwierząt podczas wypasu. Planowana stawka płatności to 838zł/ha.
Kolejnym działaniem jest pakiet 9. Retencjonowanie wody. Będzie to działanie ekosystemowe mające na celu zapobieganie niewystarczającej retencji glebowej i krajobrazowej. Pakiet 9. będzie dedykowany do gruntów, na których realizowane są pakiety przyrodnicze, tj. 4 i 5 (z wyłączeniem wariantów 4.3 i 5.3). Płatność ma wynosić 260zł/ha i będzie przyznawana do gruntów, na których wystąpiło zalanie lub podtopienie użytków przez określony czas w odpowiednim czasie. Potwierdzeniem zalania określonej powierzchni będą dane przekazywane do ARiMR przez IUNG PIB w Puławach.

auto repair shop g9db8c1481 1920Już 28 lutego br. rozpocznie się nabór wniosków na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Premia finansowana ze środków PROW 2014-2020 jest największą dotacją jaką beneficjent może pozyskać na założenie firmy, zaś na liście działalności objętych finansowaniem znajduje się blisko czterysta kodów PKD. Kwoty pomocy ARiMR pozostawiła na dotychczasowym poziomie tzn. 150 tys. zł w przypadku samozatrudnienia i maksymalnie 250 tys. zł w przypadku utworzenia dodatkowych miejsc pracy. Beneficentem działania może zostać osoba posiadająca ubezpieczenie KRUS w pełnnym zakresie od minimum 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku. O dofinansowanie  mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności. W obecnym naborze zrezygnowano z wymogu dotyczącego przyznania płatności obszarowych dla gospodarstwa w którym ubezpieczona jest osoba ubiegająca się o premię. Kolejną bardzo ważną zmianą jest coroczna weryfikacja dochodowości firmy - beneficjent po każdym zakończonym roku podatkowym będzie miał obowiązek przekazywać informacje o uzyskanym przychodzie do ARiMR. O kolejności przyznania pomocy nadal będzie decydowała ilość uzyskanych punktów, które będą przyznawane m. in. za innowacyjność, wykształcenie, utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

pigs g3196db426 640Od 15 lutego 2022 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta będą mogli składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe. Pomoc będzie przyznawana rolnikom spełniającym kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, w których gospodarstwach w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodzi się minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych prosiąt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie przysługiwać tym producentom, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie. Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł do każdych 10 sztuk prosiąt, jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej. Wnioski przyjmować będą biura powiatowe Agencji w terminie od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r.
Producent świń może złożyć więcej niż jeden wniosek dotyczący świń urodzonych w jego gospodarstwie w terminie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało zgłoszone Agencji do 15 kwietnia 2022 r., przy czym o pomoc do danej sztuki można wnioskować tylko jeden raz.

Złóż wnioskek o zwrot akcyzy

czwartek, 10 luty 2022 09:07

zwrot paliwaKażdy rolnik, który zakupił olej napędowy używany do produkcji rolnej może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego. Wniosek można złożyć do 28 lutego 2022 r. w urzędzie gminy lub urzędzie miasta właściwym ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Jeżeli rolnik jest posiadaczem zwierząt dodatkowo należy dołączyć informację o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie.
Limit zwrotu podatku w 2022r. wynosi: 110,00 zł przemnożone przez ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł przemnożone przez średnią roczna ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Wypłata zwrotu podatku powinna nastąpić w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2022r. w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

obniżowny dochód 2022Do 28 lutego 2022 r. producenci trzody chlewnej z terenów objętych afrykańskim pomorem świń, którzy uzyskali niższe dochody z powodu ASF mogą składać wnioski o wyrównanie strat. Pomoc dotyczy wyrównania kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta trzody ze sprzedaży świń z siedziby stada tego producenta w okresie obejmującym kwartalne okresy sprzedaży świń, od IV kwartału 2020 r. do IV kwartału 2021 r. w których producent świń uzyskał obniżone dochody. Dodatkowo możliwe jest też złożenie wniosku na IV kwartał 2021 r. oraz okresy miesięczne tj. od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r. oraz od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021.
Do wniosku trzeba dołączyć między innymi kopie faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy.

Jak przejść na ekologię?

środa, 02 luty 2022 21:16

eko22Z uwagi na rosnące koszty produkcji, galopujące ceny nawozów mineralnych oraz piętrzące się problemy z dostępem do niektórych środków produkcji coraz więcej rolników rozważa przestawienie swojego gospodarstwa na rolnictwo ekologiczne. Decydując się na przestawienie swojej produkcji na zgodną z wymogami rolnictwa ekologicznego, należy pamiętać, że konwersja gospodarstwa trwa minimum dwa lata i dopiero po tym okresie wytworzone płody rolne uzyskują status produktów ekologicznych. Pierwszym krokiem po przejściu na ekologię jest wdrożenie zasad produkcji ekologicznej, a więc przede wszystkim rezygnacja z nawozów i środków ochrony roślin zabronionych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

kamieniestPrzypominamy, że do 28 lutego 2022 r. rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie na odkamienianie i odkrzaczanie pól. Dofinansowanie można uzyskać z budżetu województwa podlaskiego dla zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Łączna powierzchnia gruntów objętych usuwaniem kamieni powinna zawierać się w przedziale od 0,5 ha do 10 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 900 zł/ha, zaś łączna powierzchnia gruntów objętych odkrzaczaniem powinna zawierać się w przedziale od 0,3 ha do 5 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 1200 zł/ha. Suma powierzchni działek użytkowanych rolniczo nie może być mniejsza niż 1 ha. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne będące właścicielami gruntów oraz za zgodą właścicieli gruntów - dzierżawcy. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Decyzje środowiskowe dla beneficjentów działań PROW

poniedziałek, 24 styczeń 2022 17:20

farmer 4550908 960 720W zależności od założeń zawartych w biznesplanie część Beneficjentów działania 'Premie dla młodych rolników' oraz 'Restrukturyzacja małych gospodarstw' jest zobowiązana do dostarczenia do ARiMR tzw. decyzji środowiskowej. Informacje dotyczące konieczności przedstawienia ww. decyzji mogą znaleźć Państwo w otrzymanej decyzji o przyznaniu pomocy lub też uzyskać informację w oddziałach regionalnych ARiMR. Mimo, że „Premie dla młodych rolników” oraz "Restrukturyzacja małych gospodarstw' nie są pomocą stricte inwestycyjną, to beneficjenci są zobowiązani do przedstawienia dokumentów potwierdzających przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w stosunku do planowanej operacji. Decyzję środowiskową należy dostarczyć do ARiMR wraz z wnioskiem o wypłatę pierwszej raty pomocy, czyli maksymalnie przed upływem 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.

Strona 2 z 13
BIOCERT