iwona

auto repair shop g9db8c1481 1920Już 28 lutego br. rozpocznie się nabór wniosków na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Premia finansowana ze środków PROW 2014-2020 jest największą dotacją jaką beneficjent może pozyskać na założenie firmy, zaś na liście działalności objętych finansowaniem znajduje się blisko czterysta kodów PKD. Kwoty pomocy ARiMR pozostawiła na dotychczasowym poziomie tzn. 150 tys. zł w przypadku samozatrudnienia i maksymalnie 250 tys. zł w przypadku utworzenia dodatkowych miejsc pracy. Beneficentem działania może zostać osoba posiadająca ubezpieczenie KRUS w pełnnym zakresie od minimum 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku. O dofinansowanie  mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności. W obecnym naborze zrezygnowano z wymogu dotyczącego przyznania płatności obszarowych dla gospodarstwa w którym ubezpieczona jest osoba ubiegająca się o premię. Kolejną bardzo ważną zmianą jest coroczna weryfikacja dochodowości firmy - beneficjent po każdym zakończonym roku podatkowym będzie miał obowiązek przekazywać informacje o uzyskanym przychodzie do ARiMR. O kolejności przyznania pomocy nadal będzie decydowała ilość uzyskanych punktów, które będą przyznawane m. in. za innowacyjność, wykształcenie, utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

pigs g3196db426 640Od 15 lutego 2022 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta będą mogli składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe. Pomoc będzie przyznawana rolnikom spełniającym kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, w których gospodarstwach w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodzi się minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych prosiąt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie przysługiwać tym producentom, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie. Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł do każdych 10 sztuk prosiąt, jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej. Wnioski przyjmować będą biura powiatowe Agencji w terminie od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r.
Producent świń może złożyć więcej niż jeden wniosek dotyczący świń urodzonych w jego gospodarstwie w terminie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało zgłoszone Agencji do 15 kwietnia 2022 r., przy czym o pomoc do danej sztuki można wnioskować tylko jeden raz.

Złóż wnioskek o zwrot akcyzy

czwartek, 10 luty 2022 09:07

zwrot paliwaKażdy rolnik, który zakupił olej napędowy używany do produkcji rolnej może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego. Wniosek można złożyć do 28 lutego 2022 r. w urzędzie gminy lub urzędzie miasta właściwym ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Jeżeli rolnik jest posiadaczem zwierząt dodatkowo należy dołączyć informację o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie.
Limit zwrotu podatku w 2022r. wynosi: 110,00 zł przemnożone przez ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł przemnożone przez średnią roczna ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Wypłata zwrotu podatku powinna nastąpić w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2022r. w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

obniżowny dochód 2022Do 28 lutego 2022 r. producenci trzody chlewnej z terenów objętych afrykańskim pomorem świń, którzy uzyskali niższe dochody z powodu ASF mogą składać wnioski o wyrównanie strat. Pomoc dotyczy wyrównania kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta trzody ze sprzedaży świń z siedziby stada tego producenta w okresie obejmującym kwartalne okresy sprzedaży świń, od IV kwartału 2020 r. do IV kwartału 2021 r. w których producent świń uzyskał obniżone dochody. Dodatkowo możliwe jest też złożenie wniosku na IV kwartał 2021 r. oraz okresy miesięczne tj. od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r. oraz od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021.
Do wniosku trzeba dołączyć między innymi kopie faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy.

Jak przejść na ekologię?

środa, 02 luty 2022 21:16

eko22Z uwagi na rosnące koszty produkcji, galopujące ceny nawozów mineralnych oraz piętrzące się problemy z dostępem do niektórych środków produkcji coraz więcej rolników rozważa przestawienie swojego gospodarstwa na rolnictwo ekologiczne. Decydując się na przestawienie swojej produkcji na zgodną z wymogami rolnictwa ekologicznego, należy pamiętać, że konwersja gospodarstwa trwa minimum dwa lata i dopiero po tym okresie wytworzone płody rolne uzyskują status produktów ekologicznych. Pierwszym krokiem po przejściu na ekologię jest wdrożenie zasad produkcji ekologicznej, a więc przede wszystkim rezygnacja z nawozów i środków ochrony roślin zabronionych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

kamieniestPrzypominamy, że do 28 lutego 2022 r. rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie na odkamienianie i odkrzaczanie pól. Dofinansowanie można uzyskać z budżetu województwa podlaskiego dla zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Łączna powierzchnia gruntów objętych usuwaniem kamieni powinna zawierać się w przedziale od 0,5 ha do 10 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 900 zł/ha, zaś łączna powierzchnia gruntów objętych odkrzaczaniem powinna zawierać się w przedziale od 0,3 ha do 5 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 1200 zł/ha. Suma powierzchni działek użytkowanych rolniczo nie może być mniejsza niż 1 ha. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne będące właścicielami gruntów oraz za zgodą właścicieli gruntów - dzierżawcy. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Decyzje środowiskowe dla beneficjentów działań PROW

poniedziałek, 24 styczeń 2022 17:20

farmer 4550908 960 720W zależności od założeń zawartych w biznesplanie część Beneficjentów działania 'Premie dla młodych rolników' oraz 'Restrukturyzacja małych gospodarstw' jest zobowiązana do dostarczenia do ARiMR tzw. decyzji środowiskowej. Informacje dotyczące konieczności przedstawienia ww. decyzji mogą znaleźć Państwo w otrzymanej decyzji o przyznaniu pomocy lub też uzyskać informację w oddziałach regionalnych ARiMR. Mimo, że „Premie dla młodych rolników” oraz "Restrukturyzacja małych gospodarstw' nie są pomocą stricte inwestycyjną, to beneficjenci są zobowiązani do przedstawienia dokumentów potwierdzających przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w stosunku do planowanej operacji. Decyzję środowiskową należy dostarczyć do ARiMR wraz z wnioskiem o wypłatę pierwszej raty pomocy, czyli maksymalnie przed upływem 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.

ekoZgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2022 r. planowana jest likwidacja mechanizmu degresywności w płatnościach ekologicznych. Dzięki tej zmianie producenci ekologiczni otrzymają pełną stawkę dotacji, niezależnie od deklarowanych powierzchni upraw. Zgodnie z obowiązującymi przepisami producenci realizujący zobowiązanie ekologiczne otrzymują płatności w zależności od łącznej powierzchni w ramach wszystkich realizowanych pakietów ekologicznych (do 50 ha - 100% stawek płatności, powyżej 50 ha do 100 ha według stawek płatności pomniejszonych do 75% oraz 60% za grunty powyżej 100 ha).
Rolnicy powinni mieć na uwadze, że zgodnie z projektem rozporządzenia po dniu 14 marca 2023 r. nie będzie możliwe złożenie wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej tj. wniosku obejmującego nowe zobowiązanie ekologiczne w ramach działania  PROW 2014-2020. Podsumowując jeżeli zastanawiają się Państwo nad przejściem na rolnictwo ekologiczne to tegoroczny nabór wniosków prawdopodobnie będzie ostatnim dzwonkiem na podjęcie zobowiązania ekologicznego przed uchwaleniem nowych zasad wspólnej polityki rolnej.

 

pigs g3196db426 6403 stycznia 2022 r. ruszył nabór wniosków od rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF. Wnioski o wsparcie na Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej będą przyjmowane do 30 grudnia 2022 r.
O pomoc mogą starać się dwie grupy rolników: producenci, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz  hodowcy, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem ASF. O wsparcie można wystąpić, gdy starty w gospodarstwie  wyniosły min. 30% średniorocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat. Co ważne, muszą one obejmować składnik gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku wystąpienia ASF o pomoc mogą ubiegać się hodowcy, którym powiatowy lekarz weterynarii w drodze decyzji nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok, a w dniu jej wydania zwierzęta, których dotyczyła, stanowiły co najmniej 30% trzody cutrzymywanej w gospodarstwie. Maksymalna kwota dofinansowania to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo, należy jednak pamiętać, że nie może ono przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.

Wesołych Świąt!

wtorek, 21 grudzień 2021 12:27
Strona 2 z 13
BIOCERT