Modernizacja gospodarstw rolnych 2023

wtorek, 06 czerwiec 2023 22:27

combine harvester gd825e0a38 6405 czerwca 2023 r. ruszył nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D, w którym można uzyskać pieniądze m.in. na zakup maszyn rolniczych i urządzeń, budowę i modernizację budynków oraz  zakup i instalację urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Beneficjent może otrzymać maksymalnie 600 tys. zł, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane jest  z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, zaś w pozostałych przypadkach limit wsparcia wynosi 250 tys. zł.  Standardowy poziom dofinansowania to 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub osoby wspólnie wnioskujące poziom dofinansowania wzrośnie do 60%. Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł.  Wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów. Premiowane będą m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianom klimatu czy te związane ze zwiększeniem skali produkcji lub zmianą profilu produkcji rolnej wpływającej na jej zróżnicowanie. Zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR do 5 lipca 2023 r. 

701
BIOCERT