Ostatnia szansa na dofinasowanie w ramach PROW 2014-2020

piątek, 15 kwiecień 2022 07:52

Przypominamy, że 28 kwietnia 2022 r. ARiMR zakończy nabór wniosków na założenie działalności pozarolniczej. Z uwagi na wysoki poziom premii (od 150 do 250 tys. zł) oraz stosunkowo niewielkie zainteresowanie beneficjentów w porównaniu z wcześniejszymi latami szanse na uzyskanie dofinansowania są większe. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy.  O przyznanie wsparcia mogą się starać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Grono potencjalnych beneficjentów obejmuje także tych, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc mogą otrzymać również osoby, które prowadzą już działalność pozarolniczą i chcą ją rozszerzyć o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem. Co istotne, wszyscy powinni być ubezpieczeni w KRUS-ie w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Oprócz tego gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców – lub gminy miejskiej – z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. W tym naborze po raz pierwszy o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. Dopuszczony został także udział tych, którzy skorzystali z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania, czyli w latach 2007-2013.

540 wtorek, 19 kwiecień 2022 08:53
BIOCERT