pigs 4194257 1920Hodowcy trzody utrzymujący świnie w siedzibach stada położonych na obszarach objętym restrykcjami w związku z ASF do 30 listopada 2021 r. mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Pomoc będzie przyznawana na wyrównanie obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta trzody ze sprzedaży świń w okresie obejmującym okresy kwartalne w których producent świń uzyskał obniżone dochody (od IV kwartału 2020 r.).

Refundacja wydatków poniesionych na bioasekurację

poniedziałek, 23 sierpień 2021 08:46

bioasekuracjaDo 27 sierpnia rolnicy utrzymujący w gospodarstwach trzodę chlewną mogą ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na bioasekurację w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

Refundacja wydatków w wysokości do 50% poniesionych przez hodowców trzody chlewnej na działania bioasekuracyjne obejmuje zakup: mat dezynfekcyjnych, produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych, sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych, a także deratyzacyjnych, odzieży i obuwia ochronnego. Wsparcie można również uzyskać na zabezpieczenie budynków przed dostępem zwierząt domowych w których przetrzymywane są świnie.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć faktury, rachunki oraz inne dowody zakupu dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty, oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie, oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis.

catsDo 19 sierpnia rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" we wszystkich obszarach wsparcia (ozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego, racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji oraz nawadnianie w gospodarstwie).  Limity pomocy są niezmienne w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 i wynoszą od 100 tys. (nawadnianie) do 900 tys. zł (rozwój produkcji prosiąt). Pomoc udzielana w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” przyznawana jest w formie refundacji poniesionych wydatków i wynosi standarowo 50%, zaś w przypadku  młodego rolnika lub osób wspólnie wnioskujących poziom dofinansowania wzrasta do 60%. 

 cats11

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu świadczenie usług doradczych rolnikom z województwa podlaskiego

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Działania 2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym

i usługi z zakresu zastępstw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa wyników wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowaniu na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

wspólnie z Podlaską Izbą Rolniczą i Agro-Doradztwo Robert Szczęsny

zapraszają rolników z obszaru województwa podlaskiego

 do skorzystania z bezpłatnych programów doradczych

w ramach podziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowe zasady w Działaniu Rolnictwo ekologiczne

poniedziałek, 15 marzec 2021 09:01

gardening 4482498 1280Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w bieżącym roku podjęło decyzję, iż w tzw. okresie  „przejściowym” pomiędzy PROW 2014-2020 a kolejnym obecnie planowanym, czyli w latach 2021-2022, będą obowiązywały częściowo nowe zasady przyznawania płatności w ramach rolnictwa ekologicznego. 

Jedną z nowości jest skrócenie okresu realizacji zobowiązań ekologicznych. Nowe zobowiązania ekologiczne podejmowane w latach 2021-2022 będą trwały tylko 3 lata a nie jak dotychczas 5 lat. Skrócony okres realizacji zobowiązań nie dotyczy zobowiązań które zostały podjęte w latach poprzednich. Ponadto planowany jest znaczny wzrost stawek płatności za działanie Rolnictwo Ekologiczne od 2021 roku. W okresie przejściowym, czyli w latach 2021-2022 będą obowiązywały wyższe stawki płatności do hektara za realizację działania Rolnictwo Ekologiczne. Wyniosą one od 631 zł za 1ha w przypadku realizacji przez rolnika pakietu Trwałe użytki zielone aż do 2249 zł za jeden hektar w przypadku upraw warzywniczych w tym np. ziemniaków. Stawki te będą wyższe średnio o 27% w stosunku do latach ubiegłych.

doplaty21Już 15 marca 2021 r. rusza nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich a wraz z nim nadchodzą nowe zmiany.
Najważniejszą ze zmian, która będzie obowiązywała w tegorocznym naborze jest obowiązek deklarowania poszczególnych upraw niezależnie od powierzchni gospodarstwa (w poprzednich latach obowiązek ten dotyczył wyłącznie rolników, których powierzchnia gospodarstwa przekroczyła 10 ha). Należy podkreślić, że powyższy obowiązek jest równoznaczny z brakiem możliwości złożenia oświadczenia powtwierdzającego brak zmian w odniesieniu do roku 2020. Kolejną z nowych zasad ma być rezygnacja z udostępniania rolnikom ubiegającym się po raz pierwszy o przyznanie płatności bezpośrednich materiałów graficznych wskazujących położenie gruntów rolnych.

Inter tech beczkowoz woz asenizacyjny 0003 inter tech wtorek 233 of 296ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.
Maksymalnie wysokość pomocy przeznaczona na jedno gospodarstwo to 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Wnioski można składać od 29 grudnia 2020 do 26 marca 2021 r.

 

Wesołych Świąt!

środa, 23 grudzień 2020 11:31

pink 3861993 19201

homeschooling 5121262 1920Dzieci z rodzin rolniczych, w których dochód na 1 osobę nie przekracza 1200 zł miesięcznie, mogą liczyć na dofinansowaniew wysokości 1500zł na zakup laptopa lub komputera stacjonarnego. Z dofinansowania może skorzystać każdy uprawniony do świadczenia, który pomiędzy 10 grudnia 2020 a 31 marca 2021 zakupił laptop lub komputer stacjonarny i jest w stanie potwierdzić to stosowną fakturą (dostarczoną najpóźniej do połowy kwietnia 2021). Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do powiatowych oddziałów ARiMR do 30 grudnia 2020 r.

Strona 6 z 17
BIOCERT