oats 3717095 960 720Do 25 czerwca 2022 roku potrwa nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego i sadzeniowego.

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny następujących gatunków roślin uprawnych:
1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;

2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
3. Ziemniak.
Do wniosku o przyznanie dopłaty producent rolny zobowiązany jest dołączyć faktury zakupu materiału siewnego wystawione od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 15 czerwca 2022 r. lub dokument wydania z magazynu materiału siewnego oraz zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis jaką otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (w przypadku braku zaświadczenia producent dołącza oświadczenie o uzyskanej pomocy).

Dopłaty do nawozów

piątek, 22 kwiecień 2022 09:45

nawozy dopłataJuż w poniedziałek 25 kwietnia ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków na dopłaty do nawozów. Dofinansowaniu będą podlegać nawozy zakupione w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022. Zgodnie z decyzją rządu, stawka pomocy ma wynosić do 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych oraz do 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia. Wysokość pomocy na zakup nawozów ustalana jako iloczyn: deklarowanej we wniosku o płatności powierzchni upraw rolnych oraz liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej. Dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 50 ha. Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do 16 maja 2022 r.

 

money g41ee252e6 1920Przypominamy, że 31 maja 2022 r. ARiMR zakończy nabór wniosków na założenie działalności pozarolniczej. Z uwagi na wysoki poziom premii (od 150 do 250 tys. zł) oraz stosunkowo niewielkie zainteresowanie beneficjentów w porównaniu z wcześniejszymi latami szanse na uzyskanie dofinansowania są większe. Jeżeli mają Państwo pomysł na rozwinięcie działalnościk, która zwiększy dochody oraz pozwoli na samorealizację poza gospodarstwem warto rozważyć złożenie wniosku, ponieważ tegoroczny nabór będzie prawdopodobnie ostatnim rozpatrywanym przez ARiMR. Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Premia dla Młodych Rolników

piątek, 18 marzec 2022 08:24

farmer gf8e000c13 1920Od 31 marca do 29 maja 2022 r.młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie w wysokości 150 tys. zł. Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in. w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy), rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

0009LG5UF5GSQ809 C122 F4Niebawem rolnicy będą mogli zacząć składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich na 2022 r. Zakończenie naboru wniosków planowane jest na 16 maja br. Od tego roku zacznie funkcjonować uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) finansowana z budżetu krajowego. W ramach UPP nie będzie obowiązywał limit powierzchni, zaś do jej otrzymania uprawnieni będą wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową. Zgodnie z szacunkami MRiRW  stawka płatności do ha będzie wynosiła ok. 40 zł i będzie przyznawana m.in.: do uprawy zbóż, roślin olejistych, roślin wysokobiałkowych, roślin strączkowych, roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach ornych. Warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie co najmniej 1 ha gruntów kwalifikujących się do płatności przy czym powierzchnia minimalna pojedynczej działki rolnej to 0,10 ha. 
Kolejną zmianą będzie możliwość cesji części należnych płatności bezpośrednich na rzecz zakładu ubezpieczeniowego, w którym rolnik wykupił ubezpieczenie upraw.

 

Robert Szczesny 750x375Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji Radia 5 „Liderzy Biznesu Suwalszczyzny i Mazur” w której Robert Szczęsny opowiedział o swojej pasji i zainteresowaniach, które stały się podwaliną firmy odnoszącej sukcesy na rynku rolniczych usług doradczych.

„Liderzy Biznesu Suwalszczyzny i Mazur” – Robert Szczęsny – Radio5

łąkaW bieżącym roku MRiRW planuje wprowadzić nowe pakiety w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym wspierające rolników gospodarujących na trwałych użytkach zielonych. Pierwszym z nich jest pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk, którego celem jest powstrzymanie intensyfikacji oraz zaprzestania użytkowania łąk i pastwisk zagrażającego bioróżnorodności i krajobrazowi obszarów wiejskich. Warunkiem otrzymania płatności ma być obowiazek posiadania co najmniej jednej sztuki zwierzęcia (bydło, kozy, owce lub konie). Rolnicy podejmujący zobowiązanie będą mieli obowiązek użytkowania łąk i pastwisk w określony w planie sposób przy zachowaniu ograniczeń takich jak np.nawożenie, częstotliwość pokosów czy zmniejszona obsada zwierząt podczas wypasu. Planowana stawka płatności to 838zł/ha.
Kolejnym działaniem jest pakiet 9. Retencjonowanie wody. Będzie to działanie ekosystemowe mające na celu zapobieganie niewystarczającej retencji glebowej i krajobrazowej. Pakiet 9. będzie dedykowany do gruntów, na których realizowane są pakiety przyrodnicze, tj. 4 i 5 (z wyłączeniem wariantów 4.3 i 5.3). Płatność ma wynosić 260zł/ha i będzie przyznawana do gruntów, na których wystąpiło zalanie lub podtopienie użytków przez określony czas w odpowiednim czasie. Potwierdzeniem zalania określonej powierzchni będą dane przekazywane do ARiMR przez IUNG PIB w Puławach.

auto repair shop g9db8c1481 1920Już 28 lutego br. rozpocznie się nabór wniosków na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Premia finansowana ze środków PROW 2014-2020 jest największą dotacją jaką beneficjent może pozyskać na założenie firmy, zaś na liście działalności objętych finansowaniem znajduje się blisko czterysta kodów PKD. Kwoty pomocy ARiMR pozostawiła na dotychczasowym poziomie tzn. 150 tys. zł w przypadku samozatrudnienia i maksymalnie 250 tys. zł w przypadku utworzenia dodatkowych miejsc pracy. Beneficentem działania może zostać osoba posiadająca ubezpieczenie KRUS w pełnnym zakresie od minimum 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku. O dofinansowanie  mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności. W obecnym naborze zrezygnowano z wymogu dotyczącego przyznania płatności obszarowych dla gospodarstwa w którym ubezpieczona jest osoba ubiegająca się o premię. Kolejną bardzo ważną zmianą jest coroczna weryfikacja dochodowości firmy - beneficjent po każdym zakończonym roku podatkowym będzie miał obowiązek przekazywać informacje o uzyskanym przychodzie do ARiMR. O kolejności przyznania pomocy nadal będzie decydowała ilość uzyskanych punktów, które będą przyznawane m. in. za innowacyjność, wykształcenie, utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

pigs g3196db426 640Od 15 lutego 2022 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta będą mogli składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe. Pomoc będzie przyznawana rolnikom spełniającym kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, w których gospodarstwach w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodzi się minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych prosiąt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie przysługiwać tym producentom, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie. Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł do każdych 10 sztuk prosiąt, jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej. Wnioski przyjmować będą biura powiatowe Agencji w terminie od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r.
Producent świń może złożyć więcej niż jeden wniosek dotyczący świń urodzonych w jego gospodarstwie w terminie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało zgłoszone Agencji do 15 kwietnia 2022 r., przy czym o pomoc do danej sztuki można wnioskować tylko jeden raz.

Złóż wnioskek o zwrot akcyzy

czwartek, 10 luty 2022 09:07

zwrot paliwaKażdy rolnik, który zakupił olej napędowy używany do produkcji rolnej może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego. Wniosek można złożyć do 28 lutego 2022 r. w urzędzie gminy lub urzędzie miasta właściwym ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Jeżeli rolnik jest posiadaczem zwierząt dodatkowo należy dołączyć informację o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie.
Limit zwrotu podatku w 2022r. wynosi: 110,00 zł przemnożone przez ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł przemnożone przez średnią roczna ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Wypłata zwrotu podatku powinna nastąpić w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2022r. w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Strona 4 z 17
BIOCERT